0,00 DKK

Din kurv er tom

Persondataforordning

.PERSONDATAPOLITK FOR SPORT-DRES ApS

SPORT-DRES ApS
CVR. nr. 76834113
Frederikssundsvej 50
2400 København NV
(herefter omtalt ”Virksomheden”)

Senest revideret 19. maj 2018
Dataansvarlig: Kristian Mønster Jeppesen

1. INDLEDNING
    Herunder kan du læse vores om vores person datapolitik og persondata politik i forbindelse med rekruttering.
2. GENERELT
2.1. Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes SPORT-DRES ApS (”Virksomheden”), indsamler og behandler oplysninger om dig.
2.2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til Virksomheden i for-bindelse med køb af et produkt hos Virksomheden, eller en henvendelse vedrørende et af Virksomheden’s produkter, eller som Virksomheden indsamler via sin hjemmeside.
2.3. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger, Al henvendelse til Virksomheden kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8.
3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKET FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
3.1. Når du køber et produkt eller kommunikerer med Virksomheden, indsamler Virksomheden de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefon.nr., betalingsmå-de og oplysninger om hvilket produkt du køber mv.
3.1.1. Formålet med ovennævnte indhentning af personoplysninger er, at vi kan levere de produk-ter, du gerne vil købe og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne admini-strere dine rettigheder til at reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt du har købt.
3.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.
3.2. Når du besøger fiskegrej.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjem-mesiderne, din IP adresse, herunder din netværkslokation, og information din computer. Desuden finder du Virksomheden Cookiepolitik, når du bruger fiskegrej.dk.
3.2.1. Formået er at optimere brugeroplevelsen og fiskegrej.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder via f.eks. Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at Virksomheden kan varetage sine interesser i at forbedre fiskegrej.dk samt vise dig relevante tilbud.
3.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6. stk. 1, litra f.
3.3. Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer.
3.3.1. Formålet er at varetage Virksomheden’s interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
3.3.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og/eller litra f.
4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
4.1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leve-ringen af de købte varer til dig.
4.2. Når du gennemfører betalingstransaktioner på Virksomheden’s hjemmeside eller via PBS, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gem-mes i givet fald hos Virksomheden’s PCI (Paymet Card Industry – Data Security Standard) cer-tificerede samarbejdspartner. Oplysninger opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Herfra kan oplysninger genanvendes.
4.3. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på Virksomheden’s vegne. Virksomheden anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt an-det teknisk drift af systemer. Disse virksomheder er databehandlere og under Virksomhe-den’s instruks og behandler data, som Virksomheden er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med Virksomhe-den, og er underlagt fortrolighed og disse. Virksomheden har indgået skriftlige databehand-leraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på Virksomheden’s vegne.
4.4. Nogle af Virksomheden’s databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondatafor-ordningens artikel 45. I det omfang Virksomheden bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overfør-selsgrantier.
4.4.1. Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
4.4.2. Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her - https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
5. DINE RETTIGHEDER
5.1. Indsigtsretten
5.1.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode Virksomheden om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger Virksomheden har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysningerne der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
5.1.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som Virksomheden behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmod-ning til Virksomheden’s dataansvarlig, som nævnt under afsnit 8. Du vil blive bedt om at do-kumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
5.2. Retten til berigtigelse
5.2.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Virksomheden. Så-fremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som Virksomheden har regi-streret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Virksomheden, så oplysnin-gerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
5.3. Retten til sletning
5.3.1. Du har i visse tilfælde ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Virksom-heden, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og Virksomheden ikke har et andet beretti-get retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine personoplysninger er nødvendig, f.eks. for at Virksomheden kan overholde sin retlige forplig-telser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Virksomhe-den ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Hvis du ønsker en dine personoplys-ninger slettede, skal du sende en skriftlig anmodning til Virksomheden’s dataansvarlig, som nævnt under afsnit 8. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
5.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
5.4.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, Virksomheden behandler om dig, ikke er korrekte.
5.5. Retten til dataportabilitet
5.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.
5.6. Retten til indsigelse
5.6.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Virksomheden’s behandling af dine per-sonoplysninger. For så vidt angår direkte markedsføring, herunder den profilering, der fore-tages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, skal du slette dine cookies.
5.7. Retten til at tilbagekalde samtykke
5.7.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet Virksomheden til en gi-ven behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.
5.8. Retten til at klage
5.8.1. Herudover har du ret til at indbringe en klage for Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Virk-somheden’s behandling af en klage.
Datatilsynet
Borgergade 27, 5.
1300 København K
6. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
6.1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb af et produkt, vil som udgangspunkt blive slet-tet efter fem år fra aftalens ophør, idet Virksomheden kan være forpligtet til at gemme op-lysninger hertil iht. regnskabsloven. Oplysningerne kan gemmes i længere tid, hvis Virksom-heden har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at rets-krav kan fastlægges, gæres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at Virksomheden kan opfylde øvrige lovkrav.
6.2. Oplysninger indsamlet om din brug af fiskegrej.dk, slettes efter reglerne i Virksomheden’s Cookiespolitik. De cookies, som Virksomheden selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte ud-løbsfrister er oplistet i Virksomheden’s Cookiespolitik, hvor du også kan læse mere om, hvor-dan d selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.
6.3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til Virksomheden’s nyhedsbrev, slet-tes, når dit samtykke trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
7. SIKKERHED
7.1. Virksomheden har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt-ninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

7.2. Kun medarbejdere, der har reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at ud-føre deres arbejde, har adgang hertil.
8. KONTAKTOPLYSNINGER
8.1. SPORT-DRES ApS, CVR. nr. 76834113 er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsam-les via fiskegrej.dk.
8.2. Hvis du har nogen spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker at at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 5, kan du kontakte:
SPORT-DRES ApS
Frederikssundsvej 50
2400 København NV
Kristian Mønster jeppesen
Tlf.nr. 38884648
e-mail: krisj@fiskegrej.dk
9. VERSION
9.1. Denne version er senest revideret den 19. maj 2018.

Persondata politik i forbindelse med rekruttering..

1. INDLEDNING
I forbindelse med at du sender en jobansøgning til SPORT-DRES ApS (herefter ”Virksomheden”), er det vigtigt at gøre dig bekendt med Virksomhedens politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.
2. VIRKSOMHEDENS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
De personoplysninger du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning, eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.
Personoplysningerne indsamles og opbevares på vegne af SPORT-DRES ApS, CVR. nr. 76834113.
Virksomheden behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.
3. KONTAKTINFORMATIONER
Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Virksomhe-den.
Såfremt du har spørgsmål til Virksomhedens behandling af personoplysninger, er du vel-kommen til at kontakte Virksomhedens persondataansvarlig Kristian Mønster Jeppesen, tlf.: 38884648 eller mail: krisj@fiskegrej.dk.
4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPART
I visse tilfælde videregives dine oplysninger andre virksomheder involveret i et rekrutterings-forløb.
Videregivelse af dine personoplysninger til andre virksomheder sker i henhold til skriftlige da-tabehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Virk-somheden kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.
5. INDHENTING AF REFERENCER
Da Virksomheden har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i Virksomheden, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutio-
ner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgi-ver uden dit samtykke.
6. FØLSOMME OPLYSNINGER
Virksomheden indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.
I forbindelse med ansættelse til visse stillinger kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om eksempelvis strafbare eller økonomiske forhold (fx straffeattest hos Politiet eller oplysning fra kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du sø-ger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.
7. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Virksomheden opbevarer dels selv oplysninger om jobansøgere. Virksomheden overholder gældende krav til it-sikkerhed.
Virksomheden opbevarer dels oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører inden-for EU/EØS.
Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som over-holder de gældende regler. Virksomheden kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.
8. PERIODE FOR OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Virksomheden opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Virksomheden har vurde-ret ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Virksomheden har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måne-der. Hvis du ansættes i Virksomheden, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansæt-telsesforhold.
9. RETTIGHEDER
I forbindelse med Virksomhedens behandling af dine personoplysninger, har du følgende ret-tigheder:
- Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Virksomheden behandler om dig. Virksomheden skal normalt svare indenfor 1 måned
- Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
- Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
- Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
- Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

1

Husk at vi har lukket Mandag d. 20/5 grundet Pinsen. Vi er tilbage tirsdag 21/5 kl. 9. Webshoppen har selvfølgelig stadig åbent døgnet rundt og ordrer bliver afsendt 21/5 :-)